oddz. Podgórze tel. 13 46-45-340    oddz. Kochanowskiego mobil:  733 900 936      e-mail: sekretariat@spp3.sanok.pl        

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3

w Sanoku 

 

 

 

Ogłoszenie

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku zgodnie z zaleceniem Burmistrza Miasta Sanoka przekazuje szczegółowe informacje dotyczące organizacji Konsultacji Społecznych w placówce w dniach od 15.02.2021 do 26.02.2021.  

 

 większe>>>

 

1. OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA SANOKA

o zamiarze przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic administracyjnych Miasta Sanoka-

https://bip.um.sanok.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-2237-10589

 

2. Uchwała Nr XXXVII/294/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Miasta Sanoka i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami -

  https://bip.um.sanok.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-2237-10590

 

3. List Burmistrza Miasta Sanoka

https://bip.um.sanok.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-2237-10591

 

4. Ankieta konsultacyjna

https://bip.um.sanok.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-2237-10592

 

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku

/terminy, procedury/

                                  

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 informuje, że rekrutacja dzieci do placówki przedszkolnej przeprowadzona zostanie zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Burmistrza Miasta Sanoka 
Zarządzeniem Nr 18/01/2021 z dnia 29.01.2021 r.

 

 1. Rodzice dzieci uczęszczających aktualnie do przedszkola składają u nauczycielek w poszczególnych grupach w terminie od 1.02.2021r. – 19.02.2021rdeklarację potwierdzającą kontynuowanie przez dziecko wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny. 
 2. Brak zwrotu deklaracji w tym terminie będzie traktowany jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu od roku szkolnego 2021/2022.
 3. Rodzice dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Sanoka ubiegający się po raz pierwszy o przyjęcie dziecka do przedszkola od 1 września 2021 roku składają wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 01.03.2021r. – 19.03.2021r. (dostępny do pobrania od 01.03.2021r. na stronie internetowej przedszkola  www.spp3.sanok.pl w zakładce Dlarodziców\Regulamin rekrutacji).
 4. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami składa Rodzic/Opiekun prawny w sekretariacie Przedszkola przy ul. Kochanowskiego 3.
 5. W przypadku, gdy liczba ubiegających się kandydatów nie przekracza liczby wolnych miejsc – przyjęć dokonuje Dyrektor.
 6. W przypadku gdy liczba ubiegających się kandydatów przekracza liczbę wolnych miejsc w przedszkolu – Dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną do rozpatrzenia złożonych wniosków, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Burmistrza Miasta Sanoka i Regulaminem Rekrutacji Samorządowego Przedszkola Nr 3 w Sanoku – dostępny na stronie internetowej www.spp3.sanok.pl zakładka Dla rodziców\Regulamin rekrutacji.

 

Z up. Dyrektora
Wicedyrektor Marzena Zając
Sanok, dnia 29.01.2021 r.

OGOSZENIE

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku na podstawie § 18 ust. 2a i 2c Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604) ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu dzieci, a mianowicie z powodu stwierdzonego zakażenia SARS –coV-2 u jednego z pracowników przedszkola informuje, że zawiesza się zajęcia dla dzieci z grupy IX w okresie od 17.02.2021 do 26.02.2021. W tym czasie dzieci będą realizować podstawę programową w systemie zdalnym (materiały do pracy udostępnione będą na stronie internetowej przedszkola w zakładce gr. IX).

Powyższa decyzja podjęta została w oparciu o pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku z dnia 17.02.2021.

Informujemy również Rodziców, że pomieszczenia przedszkolne (sala, łazienka) w której przebywały dzieci oraz pracownicy z grupy IX została dodatkowo zdezynfekowana oraz wyłączona z użytku do czasu powrotu dzieci oraz pracowników po odbytej kwarantannie (z wykonanych czynności myjąco-dezynfekcyjnych sporządzono protokół i dołączono do odpowiednich dokumentów przedszkola).

 

Sanok, 17.02.2021

Z up. Dyrektora

 Wicedyrektor Janina Milczanowska

Szanowni Rodzice

Rada Rodziców Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku zwraca się z prośbą do Rodziców o wpłatę w miesiącu luty II raty składki na fundusz Rady Rodziców.

Środki zebrane w I i II semestrze wykorzystywane są na realizację celów działalności Rady Rodziców i skierowane bezpośrednio do naszych dzieci w tym między innymi na:

 • pomoc w organizacji imprez przedszkolnych tj. Dzień Niepodległości, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Święto Rodziny, Dzień Sportu, Dzień Dziecka,
 • upominki na zakończenie przedszkola dla dzieci 7-letnich, Piknik Przedszkolny, kiermasze itp.,
 • partycypowanie w kosztach zakupów materiałów plastycznych, biurowych i innych artykułów wykorzystywanych do realizacji programu wychowawczo-edukacyjnego,
 • zakup pomocy dydaktycznych i zabawek,
 • nagrody w konkursach organizowanych w grupach przedszkolnych,
 • dofinansowanie wycieczek (jeżeli tylko będzie możliwość ich organizowania).

Składkę w wysokości 50 zł (w przypadku rodzeństwa - drugie i kolejne dziecko 25 zł) prosimy wpłacać na konto bankowe:

BANK NOWY BFG 08 8642 0002 2001 0005 1666 0001

(w tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz numer grupy)

Apelujemy do Rodziców o rzetelne, obiektywne podejście do naszej prośby i potraktowanie tej wpłaty jako wsparcia edukacji oraz kreatywnego pobytu własnego dziecka w placówce, która bawi i uczy, dając początek na dobry strat w szkole.

Rada Rodziców

 

Szanowni Państwo /Drodzy Rodzice

Uprzejmie prosimy aby podczas rozliczania podatku za rok 2020 wesprzeć nasze Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola Pod Sanockim Zamkiem, które posiada status Organizacji Pożytku Publicznego i przekazać 1% podatku. Przy wypełnianiu PIT prosimy podać nasz nr KRS 0000298320.
 
Środki, które gromadzimy na koncie Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola Pod Sanockim Zamkiem przeznaczone są na cele statutowe – wspieranie edukacji przedszkolnej oraz wszelkich inicjatyw na rzecz wychowanków Przedszkola Nr 3.
 
Nr KRS 0000298320
 

Z góry dziękujemy

 

Zapraszamy Państwa do wirtualnej wędrówki po naszym przedszkolu. Staramy się, aby nasza placówka była jak najbardziej przyjazna dzieciom i rodzicom. Zachęcamy do kontaktu z nami - Państwa uwagi i spostrzeżenia pomogą nam w opiece nad Waszymi dziećmi

 

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3